Säker solel

Oberoende rådgivning

 

En solcellsanläggning är för de flesta en stor investering och något som ska fungera under väldigt många år. Den ska återbetala sig så fort som möjligt och självklart vara säker. För att få den mest optimala lösningen utifrån de förutsättningar som finns krävs god planering och en hel del kunskap.

 

Välkommen att kontakta oss om du vill ha en oberoende samtalspart inom solel – före, under och efter installation.

 

Lägg en god grund för ditt projekt

Om du funderar på att installera solpaneler kan vi berätta om hur ett projekt bör genomföras, vilka moment som normalt ingår och vilka beslut du kommer att ställas inför. Vi ger råd om vad som är viktigt att tänka på för att du inte ska stöta på problem längre fram i processen och hur du säkerställer en säker och väl fungerande anläggning över tid.

 

Under och efter installation

Har du stött på frågor under arbetet med att installera din anläggning? Eller har du funderingar om en anläggning som redan är i drift? Även om vi inte har haft kontakt tidigare i ditt projekt kan vi ge oberoende råd och stöd kring hur olika typer av frågor kan lösas för en säker och effektiv anläggning.

 

Välkommen att kontakta oss

Ring oss på telefon 076-837 76 68 eller skicka ett mejl till info@sakersolel.se och berätta om dina funderingar. Om du efter ett första samtal önskar vidare rådgivning och stöd diskuterar vi ett upplägg och du får en prisuppgift att ta ställning till.

 

Rådgivningen sker i första hand via telefon eller Teams om du har tillgång till det.

 

Vi är en oberoende part och kommer inte att rekommendera någon särskild produkt eller ett särskilt installationsföretag. Vi har dock kunskap om olika produkter och kan utvärdera offerter.

Kontrollansvar

 

För att säkerställa att leverantören av din solcellsanläggning fullgör sin uppgift i alla delar kan du utse en kontrollansvarig som följer arbetet. När du anlitar oss för en sådan tjänst kommer vi att bevaka att leverantören följer avtalet med dig, att de gör sin egenkontroll, dokumenterar sitt arbete och följer gällande anvisningar, lagar och föreskrifter. Det gäller även regler kring säkerhet och arbetsmiljö för montörer på plats.

 

Förbesiktning

Under byggnationen genomför vi inspektioner i olika skeden. Vi rekommenderar bland annat att göra en förbesiktning när byggnationen av solcellsanläggningen pågår. Vi kan då grundligare inspektera de delar av taket som senare kommer att täckas av solpanelerna, det vill säga ännu bättre besikta till exempel montage av konsoler och skenor, genomföring och kabeldragning under tegelpannor.

 

I en förbesiktning kan vi också tillsammans med installationsföretaget sätta normer för det fortsatta installationsarbetet.

 

Om kontrollansvar

Att ha en kontrollansvarig är frivilligt men vi rekommenderar det om du vill ha stöd i att granska kvaliteten och säkerställa att du får det du har avtalat om.

 

Oavsett vem du väljer som kontrollansvarig behöver du tänka på att den personen ska ha ett oberoende till det företag som utför arbetet. Med det menas till exempel att den kontrollansvarige inte får arbeta på samma företag eller ha personlig koppling till medarbetare som utför arbetet.

Besiktningar


Slutbesiktning

Det är inget krav att slutbesiktiga sin solcellsanläggning men vi rekommenderar det starkt. Eventuella anmärkningar som upptäcks vid besiktningen har installationsföretaget en skyldighet att åtgärda.

Under slutbesiktningen går vi igenom att anläggningen är levererad enligt avtal och installerad enligt anvisningar, lagar och föreskrifter. Innan besiktningen går vi igenom den dokumentation som finns och granskar omfattning och kvalitet, bland annat:

  • Egenkontroller
  • Relationshandlingar
  • Bygghandlingar
  • Drift- och underhållsbeskrivningar
  • Mätprotokoll från driftstester

Slutbesiktningen genomförs på en tid där både du och en representant för installationsföretaget kan delta. När besiktningen är utförd går vi igenom besiktningen med er meddelar om anläggningen har blivit godkänd, godkänd med anmärkning eller inte godkänd. Ett besiktningsutlåtande skickas till berörda parter efter
besiktningen.

Statusbesiktning

Det är inget krav att en solcellsanläggning slutbesiktas men om du inte har låtit någon kontrollera den kan det vara läge att göra en statusbesiktning. Det ger dig svar på om allt är riktigt gjort, är säkert och så effektivt som det kan vara.

Vid en statusbesiktning kontrollerar vi att din anläggningen är riktigt installerad, byggd utifrån lagar, regler och enligt gällande branschstandarder och anvisningar. Vi ser även över att du har den dokumentation som du behöver för framtiden och som du har rätt till. Om vi hittar fel dokumenterar vi detta och du får ett underlag för att kunna nyttja de garantier som gäller.

En statusbesiktning skiljer sig från en slutbesiktning genom att den fokuserar på att lagar och regler har följts. Vid en slutbesiktning tar vi även hänsyn till ditt specifika avtal med din leverantör.

Garantibesiktning

Har du koll på vilka garantier som gäller för din solcellsanläggning? Vet du om allt är rätt gjort och fungerar som det ska? Eller har det uppstått problem efter en tid? Visste du att de flesta felen på en solcellsanläggning oftast uppstår under de första fem åren? Tänk på vikten av att upptäcka och rapportera fel innan garantitiden går ut eftersom du annars själv får bekosta de fel och brister som finns eller uppdagas senare. Ett sätt att få kontroll på detta är att genomföra en garantibesiktning.

När vi genomför en garantibesiktning utgår vi från de garantihandlingar som gäller för din anläggning. Vi kontrollerar sedan din anläggning, att den är riktigt installerad, är säker och att alla ingående delar fungerar som de ska. Om vi hittar fel dokumenterar vi detta och du får ett underlag för att kunna nyttja de garantier som gäller. En garantibesiktning bör göras i god tid innan den kortaste garantitiden löper ut.

Om garantier

När du ingår ett avtal om installation av solpaneler ska flera garantier ingå. Observera att garantitider varierar beroende på tillverkare.

Produktgarantin gäller om produkterna som levereras är defekta eller går sönder och ska då bytas ut eller lagas.

Produktionsgaranti är en garanti som lovar att solpanelerna ger en viss effekt.

Vilka produkt- och produktionsgarantier som gäller framgår av produktbeskrivningen som leverantören ska ge dig.
Du bör få en sådan beskrivning i offerten. Kontakta din leverantör om du saknar garantihandlingar eftersom det är en del av dokumentationen som du har rätt till.

Garanti på  installationsarbetet regleras  konsumenttjänstlagen för privatpersoner och är x år. För företag gäller fem års garanti enligt de allmänna bestämmelserna (AB 04 eller ABT 06).

Konsulttjänster

Projektledning

 

Har du svårt att få ordinarie resurser i verksamheten att räcka till för att framgångsrikt driva projekt eller ett förändringsarbete? Vill du undvika förseningar – och därmed oftast ökade kostnader för organisationen?

 

Anlita en erfaren extern projektledare som effektivt leder ditt projekt och som skapar förutsättningar för styrgrupp och projektgrupp att nå framgång.


Har ert projekt stött på problem längs vägen eller av olika anledningar blivit
försenat? Ta hjälp av en lösningsinriktad projektledare för att komma ikapp och nå målen och nyttan med förändringsarbetet så snabbt som möjligt.


Hör av dig till Hedda Consulting så pratar vi om läget och möjliga lösningar.

Interimschef

Behöver du hjälp att fylla luckorna när de egna resurserna inte räcker till eller när din organisation står inför en större utmaning? Låna en ledare med lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor, som har resultatet i fokus, en vilja att leda och utveckla medarbetare och som inte är rädd för att ta obekväma beslut.

 


Hör av dig till Hedda Consulting så pratar vi om läget och möjliga lösningar.

Länkar